Emzirme Uzman? |

Dr. Tijen ?smet Eren taraf?ndan kurulan Emzirme Uzman? sitesi,anne ve anne adaylar?na do?ru emzirmenin detaylar? hakk?nda yard?mc? olmay? hedeflemektedir.

Tijen ?smet Eren,Emzirme Uzman?, Emzirme, Uzman, Anne adaylar?, Anne, Do?ru emzirme, emzirme y?ntemleri, nas?l emzirebilirimi, Meme yap?s?, S?t?n olu?umu

Visit: www.emzirmeuzmani.com