GAZ-SYSTEM S.A.: Gaz ziemny, Gazoci?giGAZ-SYSTEM S.A. to strategiczna firma dla polskiej gospodarki, b?d?ca operatorem gazoci?g?w. W obowi?zkach firmy jest mi?dzy innymi dbanie o regularny i zgodny z umowami przesy? gazu, konserwacja i remonty sieci gazoci?gowej, dystrybucja gazu do dalszych podmiot?w wed?ug zasady r?wno?ci.

gaz system, gaz ziemny, gazoci?gi, jan chadam, przesy? gazu

Visit: www.polskielng.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE