Polska Szko?a Dokszta?caj?ca w Clark

Szko?a uczy j?zyka polskiego, histori?, geografi?, literatur? a tak?e kszta?ci uczni?w na prawych obywateli i cz?onk?w spo?ecze?stwa.

polska szkola, polska szkola clark, polska szkola w clark

Visit: www.polskaszkolaclark.com


Last Update: MEZ/CET 23.07.2017, 06:05:27 Uhr