TRUNG TÂM GI?I PHÁP ?? U?NG QU?C T? INTERBESO - CHUYÊN D?Y PHA CH?, H?C PHA CH? ?? U?NG.Trung tâm d?y pha ch? n?i ti?ng c?a mi?n B?c v?i h?n 30 khóa h?c pha ch? t? c? b?n??n cao c?p chuyên sâu, ?ào t?o Bartender bi?u di?n, d?y pha ch? cà phê máy, cà phê ?á xay, d?y làm kem, pha cocktail, mocktail, sinh t?...Các khóa h?c pha ch? dành cho ng??i m? quán cà phê, ?i làm...90% th?i l??ng là th?c hành, giúp h?c viên có th? t? tin thành th?o ??ng pha ch? trong qu?y Bar sau khi h?c xong các khóa h?c.

Trung tâm d?y pha ch? n?i ti?ng c?a mi?n B?c v?i h?n 30 khóa h?c pha ch? t? c? b?n??n cao c?p chuyên sâu, ?ào t?o Bartender bi?u di?n, d?y pha ch? cà phê máy, cà phê ?á xay, d?y làm kem, pha cocktail, mocktail, sinh t?...Các khóa h?c pha ch? dành cho ng??

Visit: www.dayphache.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE