?PEK ORMANCILIKOrman Say?lan Alanlarda verilecek ?zinler Hakk?nda Y?netmeli?in 66.maddesi gere?ince,6831 say?l? Orman kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine g?re verilen izinlerin orman izin dosyalar?n? haz?rlamak.

orman, amenajman, su isale, sel, ta?k?n, istik?af, DS?, karayollar?, belediye, izin irtifak, orman izni, mesire yeri, a?a?land?rma, et?t, arcgis, CBS, yol, yol ?ebeke, baraj, koordinat, ekosistem

Visit: www.ipekormancilik.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:35:21 Uhr | BACK TO HOMEPAGE