kikoy, kikoys, kikoi, A 100% cotton wrap, beachwear from Kenya, East Africa

Kikoy, Kikoi, 100% cotton Kikoys from East Africa. Stunning colours, A wrap, sarong, scarf, throw, pareo

ikoy, kikoys, kikoi, kikois, wrap, sarong, pareo, scarf, throw, www.kikoy.com, cotton, 100% cotton, african clothing, beachwear, swimwear, pashmina, kenya, east africa, the kikoy co, kikoy uk,

Visit: www.kikoi.info