Splnomocnen? z?stupca | Splnomocnen? z?stupcaSpolo?nos? EuLC, s.r.o. poskytuje?vybran? odborn? poradenstvo v oblasti odpadov?ho hospod?rstva. V?r?mci svojej ?innosti poskytuje slu?by splnomocnen?ho z?stupcu pod?a ? 27 ods. 18 z?kona ?. 79/2015 o?odpadoch a?o?zmene a?doplnen? niektor?ch z?konov.

environment?lne, poradenstvo, odborn?, odpadov?, hospod?rstvo, splnomocnen?, z?stupca, splnomocnen? z?stupca, z?kon o odpadoch, trieden? zber, separovan? zber

Visit: www.zastupca.com


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:10:13 Uhr | OnlineShoppingTotal.de