Siostry Serca MaryiSiostry Niepokalanego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny to Zgromadzenie habitowe, które realizuje swój charyzmat s?uc Ko?cio?owi przez na?ladowanie Matki Naj?wi?tszej i ewangelicznych niewiast. W porównaniu z innymi zakonami jeste?my stosunkowo m?odym Zgromadzeniem, które zosta?o zatwierdzone przez ks. Bpa Franciszka Jopa 6 stycznia 1959 roku w Opolu. W codziennym zakonnym ?yciu staramy siwiadczy? o naszej przynale?no?ci i mi?o?ci do Boga oraz drugiego cz?owieka. Pomaga nam w tym Maryja, któr? szczególnie czcimy poprzez kult Jej Niepokalanego Serca. Jest dla nas wzorem bezgranicznego zaufania Bogu i zgadzania si? z Jego Wol?. Nasze powo?anie wype?niamy   oddaj?c si? codziennej modlitwie, jak równie? podejmuj?c ró?norakie prace apostolskie. Katechizujemy w szko?ach i przedszkolach, a tak?e pos?ugujemy w parafiach. Duchowo maryjn? szerzymy w?ród dzieci i m?odzie?y zak?adaj?c grupy Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej.

Siostry, Niepokalanego, Naj?wi?tszej, Zgromadzenie, habitowe, które, realizuje, swój, charyzmat, s?uc, Ko?cio?owi, na?ladowanie, Naj?wi?tszej, ewangelicznych, niewiast, porównaniu, innymi, zakonami, jeste?my, stosunkowo, m?odym, Zgrom

Visit: www.siostry.info


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:10:47 Uhr | OnlineShoppingTotal.de