CKD EdukacjaCentrum Kszta?cenia Doros?ych EDUKACJA Sp. z o.o. istnieje ju? 13 lat i jest organem prowadz?cym dla SZKO?Y POLICEALNEJ o uprawnieniach szko?y publicznej oraz dla Radomskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Centrum prowadzi tak?e STUDIA PODYPLOMOWE kwalifikacyjne w porozumieniu z uczelniami wy?szymi.

Szko?a policealna, Technik Ortopeda, Opiekun osoby starszej, Technik cyfrowych proces?w graficznych, Higienistka stomatologiczna, Technik masa?ysta, Technik farmaceutyczny, Technik dentystyczny, Ratownik medyczny, Opiekun w domu opieki spo?ecznej, Opiekun

Visit: www.ckd-edukacja.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:44 Uhr | BACK TO HOMEPAGE