My Site - Lumina Insights innovat?v piackutat?s ?s strat?giai marketing tan?csad

A Lumina Insights innovat?v piackutat?si m?dszereket k?n?l ?gyfeleinek, illetve az eredm?nyek alapj?n seg?t kialak?tani marketing ?s kommunik?ci?s strat?gi?jukat is.

innovat?v, piackutat?s, m?dszer, start?gia, marketing, kommunik?ci?

Visit: www.luminainsights.com