Media Realtions Hanna W?glewska

?wiadczymy us?ugi w obszarze komunikacji, promocji i budowy wizerunku przedsi?biorstw i instytucji. Przygotowujemy koncepcje dzia?a?, realizujemy je i podsumowujemy efekty. Specjalizujemy si? w doradztwie strategicznym, PR korporacyjnym i finansowym. W naszym przekonaniu zintegrowana komunikacja jest podstaw? nowoczesnego funkcjonowania na rynku.

media relations, hanna w?glewska, w?glewska, strategie komunikacji, strategie informacji, strategie PR, zarz?dzanie sytuacj? kryzysow? w mediach

Visit: www.weglewska.com