?rad pre inkaso poh?ad?vok s.r.o. VYM?HANIE POH?AD?VOK

?rad pre inkaso poh?ad?vok je nez?visl? ?rad ur?en? na vym?hanie poh?ad?vok pr?vnick?ch a fyzick?ch os?b na ?zem? Slovenskej Republiky ako aj mimo nej.

exek?cia, inkaso, vym?hanie poh?ad?vok

Visit: www.upip.info