Zajedni?ka advokatska kancelarija Mrakovic & Partneri

Zajedni?ka Advokatska Kancelarija Mrakovi? & Partneri osnovana je 1991. godine. Od samog po?etka, zahvaljuju?i raznolikosti "pravnih ?kola" i "pravnih okru?enja" iz kojih poti?u i iskustva koje su u njima stekli njeni osniva?i, kancelarija pru?a ?iroki spektar pravnih usluga mnogobrojnim kako doma?im tako i stranim klijentima, stekav?i zavidan ugled i stru?ne i lai?ke javnost u pru?anju pravnih usluga naro?ito u oblasti privrednog, obligacionog, krivi?nog, upravnog i radnog prava.

mrakovic partneri, mrakovic, advokatska kancelarija, beograd, srbija,

Visit: www.mrakovic-partneri.rs