MENTALNA ARITMETIKA | SmartacusMentalna aritmetika je vid izvodjenja osnovnih ra?unskih operacija (sabiranje, oduzimanje, mno?enje i deljenje), koji ne uklju?uje nikakve fizi?ke i spolja?nje instrumente ili ure?aje, poput digitrona, papira i olovke ili ra?unara. Izvodjenje matemati?kih operacija se odvija isklju?ivo korienjem misaonog procesa, uz tu specifi?nost da ne postoji mogu?nost gre?ke u ra?unanju.

suanpan, suan pan, mentalna aritmetika, ?kola, deca, najmla?i, ?kola za decu, koncentracija, pa?nja, sigurnost, samopouzdanje, li?ni stil u?enja, gradivo, usvajanje, u?enje, doma?i zadatak, doma?i zadaci, obaveze dece, suanpan, mentalna aritmetika, matema

Visit: www.smartacus.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:25 Uhr | OnlineShoppingTotal.de