Po?etna strana @ SPARK DOO - BijeljinaFirma Spark je registrovana 23. Decembra 1999. godine sa sjedi?tem u Bijeljini, kao DOO sa istom djelatnou kojom se i danas bavi.Cilj osniva?a je bio da se ne bave samo instalacijama u stambenim objektima nego da razvoj firme ide u pravcu slo?enijih poslvnih i industrijskih objekata i instalacija savremenih tehnologija.Razvoj firme je i?ao od prvobitno 5 stalno zaposlenih radnika do sada?njih 30 i od kancelarijskog prostora do poslovnog objekta sa radionicom, magacinom i kancelarijama.Struktura zaposlenih je u funkciji osnovne djelatnosti firme (uglavnom elektro-tehni?ke struke) sa ?etiri in?injera elektrotehnike anga?ovana na poslovima projektovanja i izvo?enja radova.Organizacija je nastala na dugogodi?njem iskustvu osniva?a u ?elji da ispuni sve zahtjeve tr?i?ta.Slobodno mo?emo re?i da smo u proteklom periodu uspjeli da vi?e nego uspje?no zavr?imo sve preuzete poslove i time steknemo zavidan broj zadovoljnih investitora, koji i jesu najve?a snaga na?e firme.U proteklom periodu smo ulagali u neophodnu opremu, alate i instrumente i time, kao i stru?nou na?ih zaposlenih, stekli uslove za pribavljanje potrebnih licenci za izvo?enje na?e djelatnosti.Licenca Ministarstva za Urbanizam Republike Srpske nam omogu?ava izvo?enje i projektovanje elektro faza bez ikakvih ograni?enja, a licenca Ministarstva Energetike Republike Srpske nam omogu?ava remont, reviziju i ispitivanje elektro-energetskih postrojenja i instalacija.

bijeljina, instalacije, izvodjenje, projektovanje, usluge, montaza

Visit: www.spark.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:25 Uhr | OnlineShoppingTotal.de