Mihajlovi? Soft Ni? - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodajuRobno knjigovodstvo omogu?ava pra?enje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, pra?enje magacina, kupaca i dobavlja?a, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Mogu?e je ?tampanje ra?una otpremnica - faktura, predra?una - profaktura, ponuda, ra?una, analiti?ke i sinteti?ke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafi?kim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogu?ava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa nov?anih tokova na va?e?im obrascima. Moguce je ?tampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadr?ini i formi obrazaca finansijskih izve?taja, kao ?to su ?tampa glavne knjige i konto kartica, pregled i ?tampa dnevnika prometa preduze?a, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vo?enje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafi?e, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne ?tampa?e i kase. PC kasa sa podr?kom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obra?un zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obra?una, obradu zarade kroz masovnu i pojedina?nu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za pra?enje poslovanja gerontolo?kih centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake po?ev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izve?taja, pa sve do obra?una usluga i pra?enja zadu?enja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na ?alterima i pru?anje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pru?anje informacija korisnicima i radnicima u ?alter salama.

Mihajlovi? Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladi?no, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja

Visit: www.mihajlovicsoft.rs


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:11:51 Uhr | OnlineShoppingTotal.de