Strate?ki menad?ment, Strate?ki marketing, Nastup na tr?i?tu, Izvoz, Obuke, Konsultacije, Razvoj preduze?a, Radionice, Ljudski resursi, Razvoj, Hr, Strategija, Uspe?no poslovanje, Srbija, Beograd, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 27001, CE zZajedno sa Vama kreiramo strategiju koja ?e omogu?iti stabilan rast i razvoj Va?e kompanije, kako na doma?em tako i na stranim tr?i?tima. Kroz strate?ki marketin?ki nastup stvaramo i ja?amo Va? brend ?to ja?a konkurentnost i prodaju i ?ini Vas ozbiljnim subjektom na tr?i?tu, ?ak i u turbulentnim uslovima ekonomije.

Strate?ki menad?ment, Strate?ki marketing, marketin?ki nastup, Nastup na tr?i?tu, Izvoz, Obuke, Konsultacije, konsultanti, Razvoj preduze?a, Radionice, Ljudski resursi, Razvoj, Hr, MSP, mala i srednmja preduze?a, kursevi, projekti,planiranje projekata, pr

Visit: www.magsistem.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:25 Uhr | OnlineShoppingTotal.de