MAGENTA - oprema za ugostiteljstvo, omladinska zadruga, finansijski konsulting, pre?iiva?i vode.Poma?emo Vam da sagledate Va?e bilanse na pravi na?in i saznate ?ta oni sadr?e izaista govore o va?em poslovanju. Dinami?ki bilans i pra?enje poslovanja iz meseca u mesec. Saznajte kako se Va?e poslovanje razvija iz mesecau mesec i spremite se pravovremeno za eventualne turbulencije u poslovanju. Obavljanje poslova interne revizije u ime klijenata. Ne ?elite da anga?ujete zaposlene na ovim poslovima, a Va?eposlovanje se razvilo do te mere da Vam je ova funkcija postala neophodna. MAGENTA d.o.o. zastupa na tr?i?tima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kompaniju ALVEST MONT iz Slova?ke republike, a koja je jedna od ovla?tenih kompanija u Evropi od strane kompanije MITSUBISHI RAYON za projektovanje i izgradnju postrojenja za pre?iavanje otpadnih voda sa njihovom membranskom tehnologijom.

magenta, finansijski konsalting, ra?unovodstvo, registracija firmi i predstavni?tva, sa?injavanje poreskih prijava, preciscivaci vode, preciscavanje otpadnih voda, voda, preciscivaci, MITSUBISHI RAYON, ALVEST MONT, filteri, filteri za vodu, otpadne vode,

Visit: www.magentabg.rs


Last Update: MEZ/CET 24.08.2017, 01:13:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de