Dr. Miodrag Sto?ljevi?- Mucanje, tikovi, razvojna disfazija, no?no mokrenje, hiperaktivnost(ADHD), disleksija, pote?ko?e u u?enju, pervazivni poreme?aji, o?te?enja motorikePorodica ?STO?LJEVI se bavi le?enjem dece i omladine sa psihofiziolo?kim poreme?ajima jo? od 1953. godine kada je Prof. dr Lazar Sto?ljevi? (1933-2015) izle?io svog prvog pacijenta od no?nog mokrenja, a desetak godina kasnije i Prof. Nada Sto?ljevi? (1943-2011) svog prvog pacijenta od mucanja. Krajem 80-tih godina pro?log veka ovoj prvoj generaciji stru?njaka su se priklju?ili dr med. Mirjana Sto?ljevi? koja je osnovala ordinaciju ?Sto?ljevi kao i Prof. dr Miodrag Sto?ljevi? koji i danas obavlja lekarsku praksu. Trenutno u prakti?ni rad sa pacijentima se uklju?io i Matija Sto?ljevi?, apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pa se ova dugogodi?nja tradicija nastavlja i kroz tre?u generaciju stru?njaka.

Doktor Sto?ljevi?,mucanje,tikovi,razvojna disfazija,no?no mokrenje,hiperaktivnost,adhd,disleksija,pote?ko?e u u?enju,pervazivni poreme?aji,o?te?enja motorike

Visit: www.stosljevic.rs


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:12:21 Uhr | OnlineShoppingTotal.de