V?clav Lohr - Brtnik.info

Osobn? blog V?clava Lohra. To, co se net?k? novinek o webu - ?koli?ka.net, nejsou to kr?tk? zpr?vi?ky (twitter.com/vaclavlohr), ale t?k? se to v?ech mo?n?ch ostatn?ch aktivit - Geocaching, v?lety, z?bava.

v?clav lohr, blog, homepage, domovsk? str?nka, osobn

Visit: www.brtnik.info