?asovi srpskog | Priprema za prijemni | Lektura i korekturaProfesor sa vi?egodi?njim iskustvom uspe?no re?ava sve jezi?ke probleme. Priprema za kontrolne, pismene zadatke. Po?nite sa u?enjem za prijemni na vreme! Temeljan rad, provera znanja i vidljivi rezultati. Pru?a pomo? u pisanju sastava. Odgovorno vr?i lekturu i korekturu razli?itih tekstova.

casovi srpskog, srpski jezik, knjizevnost, prijemni, lektura, korektura, pismeni zadaci, kontrolni zadaci, maturski radovi

Visit: www.casovi-srpskog.rs


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:12:21 Uhr | OnlineShoppingTotal.de