Ulice za bicikliste - O udru?enju Ulice za bicikliste

Pobolj?anje uslova i pove?anje broja biciklista i biciklistkinja u saobra?aju, stavljanje kulture pe?a?enja i bicikliranja u dominantnu poziciju u odnosu na automobilsku, koja je zastarela.

udru?enje, udru?enje gra?ana, ulice, za, bicikliste, ulice za bicikliste, infrastruktura, cikliranje, parkinzi za bicikle, parkiralista, parkinzi, kriticna masa, critical mass

Visit: www.uzb.rs