Wojew?dzka Biblioteka Publiczna w Krakowie - Strona g??wnaWojew?dzka Biblioteka Publiczna w Krakowie gromadzi, opracowuje i udost?pnia zbiory na miejscu oraz wypo?ycza na zewn?trz, po?redniczy w wypo?yczaniu mi?dzybibliotecznym, sprawuje nadz?r merytoryczny nad sieci? 765 samorz?dowych bibliotek publicznych w Ma?opolsce: - opracowuje strategie rozwoju sieci samorz?dowych bibliotek publicznych w wojew?dztwie ma?opolskim, realizuje konferencje specjalistyczne w tym literackie, z zakresu metodyki pracy z dzie?mi, czytelnikiem niepe?nosprawnym, organizuje okresowe szkolenia dla dyrektor?w bibliotek samorz?dowych oraz instruktor?w bibliotek powiatowych, wsp??pracuje z w?adzami samorz?dowymi w zakresie poprawno?ci funkcjonowania bibliotek.

Wojew?dzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Krak?w, Ma?opolska, katalog, czytelnia, bibliografia, ksiki, wypo?yczalnia, wydawnictwa, czasopisma

Visit: www.rajska.info


Last Update: MEZ/CET 23.08.2017, 01:13:02 Uhr | OnlineShoppingTotal.de