Pionir d.o.o.

Pionir - Privredno dru?tvo za proizvodnju ?okolade, bombona i peciva jedan je od vode?ih proizvo?a?a konditorskih proizvoda na jugu Evrope sa tradicijom dugom vi?e od 95 godina

Pionir, Bombone, Cokolada, Peciva, Srbija, Subotica

Visit: www.pionir.rs