Resurs Centar Bor-Home

Resurs Centar Bor kao interlokutor razvoja lokalne zajednice koja podi?e svest gra?anima pokretanjem i realizacijom lokalnih, regionalnih i medjunarodnih inicijativa,razvojnih i odr?ivih programa usmerenih ka promociji i osna?ivanju civilnog dru?tva, vladavine prava, ljudskih prava i sloboda kao osnovnim preduslovima za priklju?ivanje modernim i demokratskim dru?tvima u EU.

bor, srbija, ngo, nvo, mladi, ljudska prava, diskriminacija, discrimination

Visit: www.rcbor.rs