ORIS DOO Sombor - Dezinfekcija|dezinsekcija|deratizacija

Kako svako uspe?no preduze?e ?ine pre svega ljudi, "ORIS" DOO sa ponosom isti?e svoju posve?enost kontinuiranom obrazovanju i stru?nom usavr?avanju

Dezinfekcija, Dezinsekcija, Fumigacija, Deratizacija, Monitoring DDD, Fitosanitarni nadzor, Odr?avanje higijene, Odr?avanje i ure?enje zelenih povr?ina,suzbijanje korova, Orezivanje drve?a i kr?enje samoniklog rastinja, Ko?enje i ure?ivanje travnjaka, Som

Visit: www.oris.rs