kolekcionari.rs - Po?etnaPo?tovani,sa zadovoljstvom Vas obave?tavamo da ?e se narednog vikenda u hotelu ?SLAVIJA? (20. i 21. maj) od 10 do 16 ?asova odr?ati ?Sajam kolekcionarstva i antikviteta?.Na?a manifestacija, velika kupo-prodajna izlo?ba starina, umetni?kih predmeta i predmeta kolekcionarstva sa tradicijom od trinaest godina neprekidnog odr?avanja na istom mestu, nudi beogra?anima kao i turistima koji pose?uju na? grad slobodno tr?i?te starina i predmeta kolekcionarstva. Naime, ono ?to izdvaja na?u manifestaciju od bilo koje druge je neposredan kontakt sa drugim kolekcionarima kao i direktna trgovina bez posrednika izme?u fizi?kih lica. Ako tome dodamo i ose?aj le?ernog birkanja uz obavezno cenjkanje, kao i pregr?t zanimljivih pri?a iz pro?losti, zadovoljstvo svakog posetioca je zagarantovano.Na ovom sajmu kolekcionari iz cele Srbije prezentova?e preko 120 privatnih kolekcija iz raznih oblasti sakupljanja na vi?e od 800m2 izlo?benog prostora. Cena ulaznice za Sajam je 100 dinara, a svi zainteresovani posetioci mogu razgledati, ali i nabaviti razne eksponate i predmete iz tradicionalnih oblasti kolekcionarstva - filatelije (po?tanske marke i po?tanska istorija...), numizmatike (metalni i papirni novac van opticaja, kao i stari vrednosni papiri...), faleristike (ordenje, zna?ke i vojne oznake...) i starog oru?ja (bode?i, bajoneti, sablje, kubure, kremenja?e...).Tako?e, mogu se videti, stari satovi, nakit, antikvarno posu?e i predmeti od srebra, keramike, porcelana i kristala, antikvarni i stilski name?taj, knjige, umetni?ke slike i grafike, ikone na platnu i drvetu, tepisi i pirotski i drugi ?ilimi, narodne no?nje i uniforme i jo? mnogo drugih starinskih i unikatnih predmeta.Na ovom mestu svi posetioci mo?i ?e da se edukuju i razmene iskustva o bavljenju ovom vrstom hobija, kao i da upoznaju zna?aj ove manifestacije u stvaranju privatnih kolekcija predmeta iz na?e istorije. Na taj na?in ova i sli?ne manifestacije, izme?u ostalog, poma?u o?uvanjukulturnog i umetni?kog blaga na?e zemlje.Napominjemo da je ova manifestacija kupoprodajna, tako da i posetioci Sajma mogu izlaga?ima ? kolekcionarima ponuditi sve od gore navedenog, a organizatori Sajma obezbedili su svim zainteresovanim posetiocima BESPLATNU procenu (po trenutnim tr?i?nim vrednostima) donetih starinskih predmeta, kao i svaku drugu stru?nu pomo? i obave?tenja iz oblasti kolekcionarstva.U nadi da ?ete ispratiti na?u manifestaciju srda?no Vas pozdravljamo i pozivamo da budete na?i gosti.

Sajam kolekcionara, Agencija senzal, filatelija, porcelan, novcanice, antikviteti, Hotel Slavija, Sajam, Porcelan, Kolekcionari, Sakupljaci, kolekcionarstvo, antikvarnica, antikvari

Visit: www.kolekcionari.rs


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:11:52 Uhr | OnlineShoppingTotal.de