Barok - Proizvodnja keramike od: porcelana, steatita za ?iroku primenu, kordijerita

Avgusta 1987. godine po?inje sa radom SZR Barok da bi 1992. godine prerasla u privatno preduze?e, koje se u narednim te?kim godinama razvijalo, stalno osvajalo nova tr?i?ta i asortiman proizvoda.

tehni?ka keramika, elektro greja?i, elektroinstalacioni elementi, proizvodi od porcelana, proizvodi od kordijerita, p roizvodi od steatita, keramika za otpornike, vatrostalni proizvodi, greja?i, greja?i za industriju, spirale i specijalni greja?i, niskona

Visit: www.keramikabarok.rs