Instrumenti MB | d.o.o. Preduze?e za trgovinu i uslugeInstrumenti MB d.o.o. se bavi veleprodajom, odr?avanjem i servisom laboratorijske i merne opreme i potro?nim materijalom renomiranih svetskih proizvo?a?a. Na? cilj je da obezbedimo visok nivo usluga i podr?ku na?im korisnicima kroz dugogodi?nju i uspe?nu saradnju.Instrumenti MB d.o.o. je primarno orijentisan ka radu sa svetski poznatim kompanijama zasnovanom na ekskluzivnom zastupanju i distribuciji.Na?im prodajnim programom obuhva?ene su prehrambena, poljoprivredna i farmaceutska industrija, trgovinski lanci u prehranbenoj industriji, zdravstvene ustanove, nauka i instituti iz oblasti energetiske efikasnosti i za?tite ?ivotne sredine.

Ubodni termometar, termometar sa ubodnom sondom, merni instrumenti, instrumenti, termometri, merni instrumenti cena, prodaja merne opreme, prodaja termometara, prodaja opreme u Srbiji, termometri sa ubodnom sondom, ner?aju?i termometar, ner?aju?i termomet

Visit: www.instrumentimb.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:08 Uhr | OnlineShoppingTotal.de