Salemax Blog

Razne stvari o politici, ekonomiji, ekologiji i internetu. Naravno i fotografije. Autor: Sa?a Antonijevi?

internet, dru?tvene mre?e, politika, ekonomija, ekologija, za?tita ?ivotne sredine, priroda, fotografije, pri?e, razmi?ljanja, sa?a antonijevi?

Visit: www.salemax.rs