PROCENA VREDNOSTI NEKRETNINA-SUDSKI VE?TAK-Procenitelj nekretninaProcena nekretnine, od?no?sno iz?ra?da ela?bo?ra?ta pro?ce?ne vred?no?sti ne?kret?ni?na ni?je ra??un, ve? po?stu?pak gde se ko?ri?sti po?seb?na ve??ti?na, od?no?sno skup zna?nja ko?je pro?ce?ni?telj (sudski vestak) po?se?du?je ka?ko bi mo?gao na ba?zi svog is?ku?stva, a ko?ri?ste??i na?u??ne pri?stu?pe i me?to?do?lo?gi?je odre?di?ti i pred?vi?de?ti pro?daj?nu ce?nu ne?kret?ni?ne, te od?re?di?ti ko?je su mo?gu??e do?bi?ti, od?no?sno pri?ho?di ko?je ta ne?kret?ni?na u bu?du??em vre?me?nu mo??e do?ne?ti i sve to iz?ra?zi?ti u nov?cu. Procena vrednosti nekretnina je slo?en postupak jer uklju?uje mno?tvo ?inioca koji uti?u direktno ili indirektno na vrednost nekretnina.Procenitelj nekretnina (sudski vestak)odlu?uje o ?iniocima koje ?e se uzeti u obzir pri proceni i taj broj mo?e varirati zavisno od svrhe procene. Metode koje ?e procenitelj primjenjivati pri proceni tako?e mogu zavisiti od svrhe procene, pri ?emu treba naglasiti da obavezno treba kombinovati vi?e razli?itih metoda pocene.Procenitelj(sudski vestak) daje procenu nekretnine u sada?njem trenutku ili ako je potrebno u nekom trenutku u pro?losti.U postupku procene vrednosti, prva i osnovna pretpostavka je objektivnost procenitelja i odsustvo bilo kakvog konflikta interesa.Pored objektivnosti, u postupku procene, neophodno je imati u vidu i specifi?ne profesionalne standarde i eti?ka pravila, koje donose asocijacije procenitelja u svetu, kao i Komitet za me?unarodne standarde procene, koji je ?lan Ujedinjenih Nacija. Najbitnija aktivnost procenitelja(sudski vestak) u postupku procene vrednosti nekretnina, svakako je primena odgovaraju?ih pristupa i metoda procene.

procenitelji, procenitelj, sudski ve?taci, sudski vestaci, sudski vestak, sudski ve?tak, vestak procenitelj, sudski procenitelji, nekretnine, nekretnina, procena, procene, procena nekretnine, nekretnine procena, procena nekretnina, vrednost nekretnine, vr

Visit: www.nekretnine-procena.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:27 Uhr | OnlineShoppingTotal.de