QIGONG IM UCW | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | Startseite

Qigong in dem sch?nen, hellen ?bungsraum des UCW. Angeboten werden die Qigong-Stile Yangsheng, Nei Yan Gong, Duft Qigong, Shibashi Qigong.

Qigong, Yangsheng, Nei Yang Gong, 18 Formen der Harmonie, Shibashi, Duft Qigong, Charlottenburg, Wilmersdorf, Kurse, ?bungstage

Visit: www.qigong-ucw.de