SAVICI HEYKEL RES?M A?A? AT?LYES? - ANTALYA RESM? WEB S?TES?SAVICI HEYKEL ANTALYA, 2001 y?l?nda Antalya?da Ali Sav?c? taraf?ndan kuruldu. Fiziki konum, zaman yap?m maliyeti ekonomisi, kullan?c?ya ve fonksiyonlara dair kriterlerin do?ru, estetik ve bilimsel ?artlar do?rultusunda paralel ele al?nd?; ?slup ve genel ge?er e?ilimlerin bask?s? alt?nda kalmayan, ?a?da?, yarat?c?, kent ve ?evreye duyarl? bir tasar?m anlay? g?d?lmektedir.

ali savici, heykel, duvar resmi, kalem i?i, savici heykel, alt?n varak uygulamalar?, dekoratif ?r?nler,?zg?n tasar?m, fiber heykeller, metal heykeller, resim, tablo, at?lye

Visit: www.saviciheykel.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:50 Uhr | BACK TO HOMEPAGE