APSARDZE | PAS?KUMU UN KRAVU APSARDZE | WOLVERINE SECURITYM?su galvenais darb?bas veids ir tuv? apsardze jeb miesassardze. M?su miesassargi ir ieguvu?i pieredzi dad?s bru?otu konfliktu p?r?emt?s valst?s, tas ir vis pilnveidot savas prasmes un iema?as, k? ar? saprast, k? visefekt?v?k un klientam drok r?koties ekstrem?los apst?k?os.

apsardze, pas?kumu apsardze, kravu apsardze, wolverine security

Visit: www.wolverinesecurity.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE