Wand STA | Nes?p?ga zobu labo?anaWand STA ir m?sdien?ga zob?rstniec?bas iek?rta, ar kuru ir iesp?jama zobu labo?ana bez s?p?m. Izmantojot Wand STA, tiek nodro?in?ta nes?p?ga anest?zija, kas ?auj izvair?ties no nepat?kamiem blakusefektiem, piem?ram, l?pu, vaigu vai m?les notirpuma, kas var rasties, izmantojot tradicion?lo anest?ziju

Wand STA, Wand STA sist?ma, Wand STA anest?zija, Wand STA ats?pinana, Wand STA datoriz?t? irce, WandSTA datorirce, nes?p?ga anest?zija, m?sdien?ga anest?zija, augstv?rt?ga anest?zija, saudz?jo?a anest?zija, unik?la anest?zija, ekskluz?va anest?zija, prec?

Visit: www.wandsta.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE