Vides Risin?jumu Instit?tsM?s pie?emam izaicin?jumus un nebaid?mies risin?t sare?tas situ?cijas. Apvienojot vispus?gi dom?jo?us Latvijas un ?rvalstu zin?tniekus, m?ksliniekus, prakti?us un moderno tehnolo?iju sniegt?s iesp?jas, m?s rad?m inovat?vus risin?jumus kompleks?m vides probl?m?m.

Att?l? izp?te,vides risin?jumi, att?l?s izp?tes tehnolo?ijas

Visit: www.videsinstituts.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE