S?ra kor?i- Ausu t?rana- Ausu aizsardz?ba,- Veselas ausis,- VaxolVaxol iesaka speci?listi k? p?rliecino?u un efekt?vu metodi, lai pasarg?tu ausis no infekcij?m un s?ra kor?u veido?an?s. Sast?v? dab?ga ol?vea, kas atvieglo auss dabisko pa?att?ran?s procesu gan b?rniem, gan pieaugu?ajiem, samazina auss kan?ldas kairin?jumu.

Vaxol, veselas ausis, ausu s?ra skalo?ana, ausu s?ra ?dinana, l?dzeklis ausu s?ram, ausu s?ra iz?em?ana, ausu s?ra veido?an?s, ausu vesel?ba, ?dens aus?s.

Visit: www.vaxol.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE