Treneru ABCTreneruabc.lv ar biedr?bas "Latvijas Treneru t?l?kizgl?t?bas centra" atbalstu. Adrese: Br?v?bas gatve 333 ? 136, R?ga, LV-1006T?lrunis/fakss: +371 67556734Mob: +371 26196486

treneruizglitiba, treneru izgl?t?ba, treneru t?l?k izgl?t?bas centrs, lttc, latvijas, treneru, treneri, treneriem, inform?cija, jaunumi, treneru birojs, semin?ri, semin?ru kalend?rs, kalend?rs, latvian, treneri, education, trener education, latvia

Visit: www.treneruabc.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE