Petr?czi G?bor igazgat?, tan?gyigazgat?si szak?rt? honlapja23 ?ves k?z?piskolai igazgat?i ?s tan?gyigazgat?si szak?rt?i gyakorlatom egyes elemeit teszem k?zz? szak?rt?i honlapomon, amely seg?ts?get k?v?n ny?jtani a gyakorl? iskolaigazgat?knak. Tan?gyigazgat?si el?ad?saim ?s cikkeim k?zread?s?val a tan?csaimat kik?r? vezet?t?rsaim ?s f?iskolai hallgat?im munk?j?t szeretn?m seg?teni.

iskola,k?z?piskola,tan?gyigazgat?s,tanfel?gyelet,min?s?t?s,k?zoktat?s,szak?rt?,szakvizsga,teljes?tm?ny?rt?kel?s,szal?zi,k?znevel?si t?rv?ny,szab?lyzat,illetm?nyszorz?,szervezeti,?s,m?k?d?si,szab?lyzat,portf?li?,k?zalkalmazott,pedag?gus,?n?rt?kel

Visit: www.petroczigabor.hu


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE