Sakr?leometrija- S?kumsSakr?leometrija- gar?g? izzi?as ce?a m?c?ba. Sakr?leometrija ir r?ks, kas ved uz tiem (vied?m) zinan?m par lietu patieso iedabuun nezi?as p?rvaranu, att?stot abstrakto domanu un sp?ju redz?t lietas kopsakar?b?s. Sakr?l?s ?eometrijas metode izmantojama indiv?da apzi?as atraisanai no nezi?as valgiem un dom?ta, lai katrs sasniegtu savu ?sto Pat?bu un sav?m ac?m ieraudz?tu Gal?go Realit?ti k?da t? ir.

Sakr?leometrija, gar?ga m?c?ba un prakse, apzi?a, apzi?as papla?inana, sakr?las diagrammas, jantras, mandalas, pa?izzi?a, ezot?rika, dv?sele,gars, viedums, v?das, filosofija, medit?cija, sakr?li z?m?jumi

Visit: www.sakralageometrija.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE