Norstat: Par mumsM?s esam Norstat - augstas kvalit?tes statistikas datu pieg?d?t?js tirgus p?t?jumu nozarei. M?s pied?v?jam visu veidu datu ieguves pakalpojumus no tie?saistes aptauj?m un telefona intervij?m l?dz fokus grup?m, slepenajiem pirc?jiem un tie?aj?m intervij?m.

Datu pieg?d?t?js/ Lauka darba veic?js, Tie?saistes panelis/ Online panelis/ Interneta panelis, P?t?jumu pakalpojumi, Datu ieguve, Augsta kvalit?te, Aptaujas programmana, P?t?juma izlase, M?r?a grupa, Klientu izp?te/ Pirc?ju izp?te, Tirgus p?t?jumi

Visit: www.norstat.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE