LimeDesign concept | creative agencyLimeDeign.LimeDesign ir dizaina studija, kuras darb?bas stratija ir realiz?t sare?t?s idejas un p?rv?rst t?s satrauco?os un jautros risin?jumos. M?s savus darbus izstr?d?jam, ieguldot m?su ener?iju, profesionalit?ti un kvalit?ti, radot klientam unik?lu un personaliz?tu rezult?tu. M?s esam PAR jauniem izaicin?jumiem, l?dz ar to, ja jums ir ideja, bet nezin?t, k? to ?stenot, tad m?s to nodro?in?sim. BrendingsIzstr?d?jam un rad?m korporat?v?s identit?tes risin?jumus, lai j?su uzmumam tiktu pieirts savs raksturs un identit?te. T?d? veid? padar?m j?s atir?gus no p?r?jiem uzmumiem, un tas nodro?ina un rada stabilu pamatu j?su uzmuma darb?bai un pozicionanai tirg?, k? ar? n?kotnes att?st?bai. Apvienojot j?su v?lmes ar m?su profesion?lo redz?jumu, kop?gi izstr?d?sim j?su uzmuma z?mola identit?ti un visu uzmuma brendingu.M?s nodro?in?m jebkura vizu?l? dizaina izstr?di - gan rastra, gan vektora form?t?. Izstr?d?jot katru baneri vai plak?tu, m?s tam pieiram individu?lu redz?jumu, jo tas ir veiksm?gs risin?jums, k? rad?t par sevi augstu nov?rt?jumu konkurentu vid?, k? ar? piesaist?t uzmumam klientu uzman?bu. Ja jums ir produkts, bet nav iepakojums, m?s pied?v?jam jums savu rado?o pieeju produktu iepakojumu dizainu izstr?d? un ra?o?an?, k? ar?, mums ir gatavi varianti, ko jums pied?v?t. Produkta iepakojuma forma un dizains str?d? uz klientu gan ar redzes, gan ar taustes pal?dz?bu, l?dz ar to ?iem abiem r?d?t?jiem ir j?b?t augst?kaj? kvalit?t?. Veicam j?su iecer?to ideju 3D modelanu, ar kura pal?dz?bu j?su idejas tiks realiz?tas dz?v?, pieirot idej?m telpiskumu un radot jums vienk?rku gala l?muma pieir?anu, vai projekta rezult?ts b?s t?ds, ko v?l?j?ties. Anim?ciju dizainsAnim?cija pieir j?su rekl?mai vai m?jas lapai dz?v?gumu, un t? liek uzkav?ties

limedesign, concept, creative, dizaina, studija, darb?bas, stratija, realiz?t, sare?t?s, p?rv?rst, satrauco&scaron, jautros, risin?jumos, izstr?d?jam, ieguldot, ener?iju, profesionalit?ti, kvalit?ti, klientam, unik?lu, personaliz?tu, rezult?tu, jauniem, i

Visit: www.limedesign.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE