Laul?to tik?an?sLaul?to Tik?an?s Latvij? darbojas no 1994. gada. Pamata Rekolekcij?s ir pabiju?i vair?k k? 450 laul?to p?ru. P?riem p?c Pamata Rekolekcij?m ir iesp?ja iesaist?ties ar? regul?r?s p?crekolekciju tik?an?s.

laulatiem, laul?tiem, laul?to tik?an?s, laulato tiksanas

Visit: www.laulatiem.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE