Ieva Broka & Partners SIAIeva Broka & partners sniedz juridiskos pakalpojumus vis?s civilties?bu jom?s, esam profesion?la, salied?ta komanda ar vair?k k? 10 gadu pieredzi.

komercdarb?ba, darba ties?bas, par?du piedzi?a, l?gumu izstr?de, administrat?v?s ties?bas, maks?tnesp?jas process, nekustamais ?pa?ums, konkurences ties?bas, ?imenes un manto?anas ties?bas, intelektu?lais ?pa?ums, ?r?jtiesas process

Visit: www.latlaw.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE