Juridiskie pakalpojumi un gr?matved?baM?su juridiskais birojs ir izveidots ar m?r?i ?tri un efekt?vi rast risin?jumu jebkur?m juridisk?m probl?m?m. Darb?bas pamatvirzieni ir juridisko pakalpojumu sniegšana civilties?bu, komercties?bu, darba ties?bu jom?, k? ar? gr?matved?bas pakalpojumu sniegšana, interešu aizst?v?ba ties?, konsult?šana, piedal?šan?s p?rrun?s.

juridiskie pakalpojumi, gr?matved?bas pakalpojumi, nodok?u p?rskatu sagatavošana, gada deklar?ciju sast?d?šana, papilddeklar?ciju sagatavošana, nodok?u pl?nošana, nodok?u konsult?cijas, konsult?cijas muitas jom?, konsult?cija audita liet?s, darba ties?bas

Visit: www.juridiskie-pakalpojumi-gramatvediba.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE