RICH CONTENT AGENCYEsam Latvij? pirmie, kas masveidener? un film? viral video rullus soci?lajiem t?kliem. T?s ir jautras sl?pt?s kameras, noder?gi praktiskie video un aizraujo?i soci?lie eksperimenti, ar ko cilv?ki labpr?t dal?s un nov?rt?. di dinamiski video st?sti ?s? laik? sasniedz maksim?li lielu cilv?ku skaitu un raisa virkni emociju.

rekl?mas a?ent?ra, video a?ent?ra, digit?l? a?ent?ra, soci?lo t?klu apkalpo?ana, video filmana

Visit: www.juno.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE