Sendvi?pane?i - IzopanelSendvi?pane?i tiek pla?i izmantoti k? celtniec?bas materi?ls noliktav?m, ra?o?anas cehiem, maziem un lieliem tirdzniec?bas objektiem, sabiedriskas noz?mes objektiem (sporta z?les, peldbaseini, lauksaimniec?bas telpas, piem?ram, govju un vistu k?tis, telpas ?ampinjonu audzanai). Sendvi?pane?i tiek izmantoti p?rtikas glabanai saldanas un dzesanas telp?s. Sendvi?pane?i tiek izmantoti ar? lauksaimniec?bas p?rstr?des objektos. Tos var izmantot visur, kur ir j?iev?ro ?pa?a higi?na, kur pane?i saskar? neietekm? ra?ojumus, k? ar? tur, kur nepiecie?ama iztur?bu pret miskiem l?dzek?iem, kurus izmanto, p?rstr?d?jot lauksaimniec?bas produkciju un uzkopjot telpas.

sendvi?pane?i, izopanel, sienas pane?i, jumtu pane?i

Visit: www.izopanel.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE