"BIT IT" - IT pakalpojumi un atbalstsBIT IT pied?v? pilnu pakalpojumu kl?stu, kas nepiecie?ami efekt?vai uzm?jdarb?bas atbalstanai ? s?kot no inform?cijas audita un beidzot ar IT sist?mu izveido?anas un moderniz?cijas pakalpojumiem, k? ar? turpm?ko IT infrastrukt?ras tehnisko atbalstu.

IT pakalpojumi, IT atbalsts, microsoft, linux, serveri, serveris, HP, IBM, SQL, DBII, DB2, WEB, Hostings, MikroTik, vmware, 3cx, 1c, 1?, ProCurve, IceWarp

Visit: www.icewarp.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE