SIA Gofre Baltija - PAR MUMSIep?rkam, pie?emam, sav?cam, izvedam, apsaimnieko makulat?ru, kartonu, pap?ru, polietil?nu, pl?vi, izlietoto iepakojumu. iro, sapres?, po, p?rdod makulat?ru un polietil?nu. Pie?emam pas?t?jumus pieg?d?m un p?rdodam gofr?t? kartona produkciju, ietinamais pap?rs, pap?ra loksnes, pap?rs loksn?s, kartona un pap?ra starplikas.

makulat?ra, kartons, pap?rs, polietil?ns, pl?ve, izlietotais iepakojums, otrreiz?j?s izejvielas, makulat?ras, kartona, pap?ra, polietil?na, pl?ves, izlietot? iepakojuma, otrreiz?jo izejvielu iepirk?ana, pie?em?ana, v?k?ana, sav?k?ana, izve?ana, cena, ieti

Visit: www.gofrebalt.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE