El Abrazo Estudio del TangoEl Abrazo Estudio del Tango. Argent?nas Tango konceptstudija R?g?, A.?aka 55, 1.st?v? - Tango att?stanai un popularizanai - regul?ras iknedas nodarb?bas ies?c?jiem un dejot?jiem ar pieredzi, pirmdienas Tango praktika "El Abrazo" visiem R?gas Tango dejot?jiem un pils?tas viesiem, un sestdienas milonga "Gran Hotel Victoria". Tango semin?ri, "Amber & Winds Tango Marathon" un citi lieliski Tango pas?kumi. Interesentiem pied?v?jam ar? balles deju un salsas nodarb?bas, K?zu dejas iestudanu, deju paraugdemonstr?jumus. M?su m?j?gaj? studij? ir br?ni?gi un ?rti svin?t sv?tkus - n?ciet ciemos! "El Abrazo Estudio del Tango" ir veidota uz Biedr?bas "Deju studija DanceSTAR" b?zes un m?s esam aizraut?ga domubiedru komanda. N?ciet ciemos!

DanceSTAR, balles dejas, deju kursi b?rniem, deju kursi pieaugu?ajiem, sporta dejas, sporta deju treneri, deju pasniedz?ji, deju nodarb?bas, deju klubs, deju vakari, salsa, ba?ata, l?nais valsis, V?nes valsis, valsis, latino, dejas, deju vakari, izdejo?an

Visit: www.elabrazo.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE